ВТОРОЕ СПРЯЖЕНИЕ

Ко второму спряжению относятся:

а) все двусложные глаголы на –ić, -yć: robić, tworzyć, życzyć

б) часть глаголов на –ać: stać, spać

в) часть глаголов на –eć: widzieć, słyszeć

lubić spać słyszeć prosić

любить спать слышать просить

единственное число

1. lubię śpię słyszę proszę

2. lubisz śpisz słyszysz prosisz

3. lubi śpi słyszy prosi

множественное число

1. lubimy śpimy słyszymy prosimy

2. lubicie śpicie słyszycie prosicie

3. lubią śpią słyszą proszą

Особенностью второго спряжения в целом является:

а) тематический гласный –i, -y как примета спряжения

б) форма 1 лица ед. числа имеет окончание –ę

в) в основном глаголы второго спряжения – это глаголы с основами на мягкие губные согласные, на l ВТОРОЕ СПРЯЖЕНИЕ и твёрдые шипящие sz, rz (ż), cz :

lubię –lubisz, tworzę – tworzysz

Некоторые глаголы имеют в основе чередование согласных:

Чередование основа инфинитив примеры

sz-ś proszę – prosi (s)- ić prosić просить

ż-ź grożę – grozi (z) –ić grozić грозить

dz- dź chodzę – chodzi (dz) –ić chodzić ходить

widzę – widzi (dz)- eć widzieć видеть

c-ć płacę – płaci (c) –ić płacić платить

żdż- źdź jeżdżę- jeździ (źdz)- ić jeździć ездить

szcz- ść czyszczę –czyści (śc)- ić czyścić чистить

Упражнения. Ćwiczenia.

1. Проспрягайте: Proszę odmienić:

Leżę i nic nie mówię. Chodzę i proszę o jedzenie. Śpię i nic nie słyszę.

Siedzę i czytam. Rozmawiam, ale nie pytam.

2. Поставьте ВТОРОЕ СПРЯЖЕНИЕ во множественном числе: Proszę przerobić na liczbę

mnogą:

Jacek czyta i tłumaczy. Czy dobrze mówisz po polsku? Mówię źle po angielsku. Dlaczego tu stoisz? Co on robi? Czy ona odpowiada na każde pytanie? On świetnie tłumaczy.

3. Закончите по образцу: Proszę dokończyć zdania według wzoru:

Chodzę powoli i ona chodzi powoli.

Chodzę po pokoju i on.................................. . My mówimy po polsku i oni .............................. . My smażymy rybę i one .................................... . Prosisz o odpoczynek i ona .................................. . Chodzimy do kina i wy................................... . Stoję przed kioskiem i on ................................. .

Odpowiadam na pytanie i ty ........................................... .

4. Используйте в предложениях соответствующие ВТОРОЕ СПРЯЖЕНИЕ формы глаголов: Proszę użyć odpowiednich form czasowników.

Jak ty pięknie (mówić) po polsku. Widzę, że coś tam (płynąć). Tutaj budowlani (wznosić) nową szkołę. Jak (sądzić, wy), czy uda się nam ta wycieczka? Czy (przetłumaczyć, ty) ten list z języka angielskiego? Czy już (robić, ty) obiad? Dzieci (prosić) o cukierek. Ptaki w lesie nie (spać). Dziewczyny nie (lubić) głupich chłopców. Ja bardzo (lubić) lody czekoladowe.

5. Дополните табличку по образцу: Proszę uzipełnić tabełkę według wzoru:

widzieć widzę widzą

lecieć ......................... ............................

nienawidzieć ......................... ............................

mówić ........................ ............................

kupić ........................ ............................

płaci ВТОРОЕ СПРЯЖЕНИЕć ........................ ............................

postawić ........................ ...........................


documentafzldnt.html
documentafzlkyb.html
documentafzlsij.html
documentafzlzsr.html
documentafzmhcz.html
Документ ВТОРОЕ СПРЯЖЕНИЕ